13 mots (十三势)

Préparation (起势)

qǐ shì

1 - Rouler (卷)

juǎn

2 - Pousser (推)

tuī

3 - Séparer (拔)

4 - Tordre (拧)

níng

5 - Tendre (伸)

shēn

6 - Embrasser (抱)

bào

7 - Appuyer (按)

 àn

8 - Remonter (撩)

liāo

9 - Piquer (插)

chā

10 - Soulever (举)

11 - Se pencher (探)

tàn

12 - S'accroupir (蹲)

dūn

13 - Tenir (托)

tuō

Conclusion (收势)

shōu shì