Pratique des formes et mouvements

Tai ji quan 太极拳
 • Forme 8 mouvements style Yang
 • Forme 16 mouvements style Yang
 • Forme 24 mouvements style Yang
 • Forme 32 mouvements style Yang
 • Forme 42 mouvements style Yang
 • Forme 18 mouvements style Chen
 • Forme 16 mouvements à l’épée style Yang
 • Forme 32 mouvements à l’épée style Yang
 • Forme 42 mouvements à l’épée style Yang
 • Eventail style Yang
Qi gong 气功
 • Les 13 mots
 • Yi Jin Jing (transformation des muscles et tendons)
 • Wu Qin Xi (Cinq animaux)
 • Liu Zi Jue (six sons thérapeutiques)
 • Ba Duan Jin (8 pièces de Brocart)
 • Mawangdui  (Tombes de Mawang)

 • Daoying Yangshen Gong Shi Er Fa (Douze méthodes)
 • Da Wu (La grande danse)
 • Taiji Yangsheng Zhang (bâton)
 • Ming Mu Gong (Qi gong pour les yeux)
Kung fu 功夫