aide

Kung-Fu Enfants

  Wu Bu Quan (boxe en 5 pas) Trois sauts de base Chuji Chang Quan (débutants)

Tai Ji Quan

16 mouvements 24 mouvements 42 mouvements 18 mouvements (style CHEN) Taiji 33 épée de santé Chanson de Tai chi éventail

Qi Gong

Yi jin jing 易筋经 exercices paysans  Dao Yin Yang Sheng Gongshierfa 导引养生功十二法  12 Méthodes Wuqinxi 五禽戏 Les 5 animaux Baduanjin  八段锦 8 pièces de brocart 13mots de Qigong-Taiji 太极气功十三势 Liuzijie   六字诀 sons thérapeutiques Grande danse 大舞Dawu Taiji yangshengzhang 太极养生杖 Mawangdui王堆导引术 Tombe de Ma wang